1. Objavte Toyotu
 2. Environmentálna Technológia
 3. Proces Recyklácie

Recyklácia

Svet zmúdrel a zlepšil sa na poli recyklácie, čo pomáha znižovať nároky, ktoré kladieme na svetové prírodné zdroje a množstvo produkovaného odpadu.

Uvedomujeme si, akú veľkú hodnotu má recyklácia – ako nám pomáha chrániť životné prostredie prostredníctvom znižovania nárokov kladených na prírodné zdroje a znižovania množstva vytváraného odpadu, ktorý nemožno dobre využiť. Naše vozidlá vyrábame pomocou komponentov a materiálov, ktoré je možné znova použiť – či sa znova prepracujú na použitie vo výrobe, recyklujú alebo použijú úplne iným spôsobom, napríklad ako alternatívny zdroj energie.

 

Podľa európskych zákonov sme povinní zaistiť, aby boli naše vozidlá recyklovateľné na úrovni najmenej 85 % a zhodnotiteľné na 95 %, ale my podnikáme viac, aby bol tento proces čo najjednoduchší a najefektívnejší. Na objavovanie ešte lepších spôsobov recyklácie vozidiel budúcnosti využívame rôzne iniciatívy, napríklad označovanie komponentov a aktívnu spoluprácu so špecializovanými partnermi.

 

Keď vozidlo dosiahne koniec svojej životnosti, prostredníctvom bezpečnej a efektívnej likvidácie zaistíme, aby sa čo najviac materiálu z vozidla znova použilo, recyklovalo a zhodnotilo.

Recyklácia vozidla

 • Efektívne spôsoby recyklácie našich vozidiel hľadáme už od 70. rokov minulého storočia – dávno predtým, ako to vyžadovala legislatíva. Súčasná európska smernica vyžaduje, aby všetci výrobcovia automobilov po skončení životnosti recyklovali svoje vozidlá, napríklad pri poškodení pri nehode alebo keď je oprava ekonomicky nerentabilná alebo technicky nemožná.
   
  Vzhľadom na povestnú dlhodobú kvalitu modelov Toyota a Lexus to môžu byť roky. Od 1. januára 2015 musí byť 85 % komponentov každého vozidla opätovne použitých alebo recyklovaných a 95 % zhodnotených. Počas tohto procesu sa identifikujú diely, ktoré je možné opätovne použiť, napríklad motor, akumulátor, alternátory a systémy riadenia. Kvapaliny, plyny a iné materiály a komponenty sa bezpečne zhromaždia a v prípade potreby recyklujú. Odstrojené kovové karosérie sa následne často lisujú a presúvajú do drvičky.

 • Po tomto procese je možné extrahovať rôzne druhy kovov za účelom opätovného použitia, pričom zostane len relatívne malé množstvo zvyškov. Aby sme podporili zodpovednú a efektívnu likvidáciu vozidiel, v celej Európe sme zriadili autorizované demontážne strediská, kde je možné odovzdať vozidlá Toyota a Lexus na recykláciu. Adresy vo vašej krajine a ďalšie informácie o spôsobe recyklácie vášho vozidla môžete zistiť na tomto odkazeOpens in new window.

Recyklácia hybridných elektrických vozidiel Toyota

S firmou Groupe Comet, špecializovanou spoločnosťou na likvidáciu vozidiel so sídlom v Belgicku, sme spolupracovali na skúšobnom projekte likvidácie 150 prototypov vozidiel Prius Plug-in, ktoré boli použité v Európe v pilotnom programe lízingu vozidiel. Cieľom bolo zistiť efektívnosť celého procesu recyklácie. Nadobudnuté skúsenosti nám môžu pomôcť zaistiť, aby sme aj naďalej vedeli dosahovať 95 % mieru recyklácie/zhodnotenia vozidiel v budúcnosti.

Prvou fázou procesu je odstránenie znečisťujúcich látok. Súčasťou je vypustenie všetkých kvapalín, paliva a všetkých potenciálne nebezpečných komponentov, akými sú akumulátory a airbagy. Ďalej sa demontujú všetky diely, ktoré je možné recyklovať, napríklad pneumatiky a katalyzátor. Demontáž pokračuje vybratím hybridného akumulátora. V prípade Priusu Plug-in ide o lítiovo-iónový typ, ktorý využíva rovnaký druh technológie ako batérie v smartfónoch alebo notebookoch, takže na spracovanie ich odovzdáme nášmu špecializovanému partnerovi Umicore.

 • Jednoduchšia demontáž 

  Jednoduchá demontáž vozidla po skončení jeho životnosti pomôže obmedziť emisie uhlíka počas jeho životnosti a rovnako umožňuje aj efektívnejšiu recykláciu určitých užitočných materiálov. Naše vozidlá navrhujeme s ohľadom na ich demontáž – napríklad na tých miestach karosérie, kde je pripevnená prístrojová doska, sú vytvorené drážky v tvare V, čo uľahčuje jej demontáž.

  Určité komponenty okrem toho označujeme symbolom jednoduchej demontáže, aby bolo zrejmé, kde ich možno najľahšie rozobrať a roztriediť na rôzne materiály kvôli recyklácii. Informácie o osvedčených postupoch demontáže sú k dispozícii prostredníctvom medzinárodného informačného systému o demontáži (www.idis2.com). 

Drvenie

Odstrojené karosérie sa presúvajú do výkonných drviacich strojov, ktoré ich pomelú na malé fragmenty. Rozdrvený materiál je následne možné spracovať, aby sa oddelili rôzne druhy kovových a nekovových látok, napríklad plasty a sklo. Väčšinu tohto materiálu je možné opätovne použiť v celom rade priemyselných aplikácií. Použité plasty z našich vozidiel sme dokonca použili na výrobu piknikových lavičiek pre naše európske sídlo!

Technológie používané po drvení

Pri prvotných skúškach drvenia sa dosiahla 91,2 % miera recyklácie materiálov a 96,9 % miera zhodnotenia vrátane energetického zhodnotenia. Tieto výsledky ukazujú, že celkový cieľ na úrovni 95 % je možné dosiahnuť a aj bol dosiahnutý. To bolo možné vďaka recyklovateľnosti Priusu Plug-in a kvalite technológií a vybavenia, ktoré používa spoločnosť Groupe Comet.

 • Ojazdené pneumatiky predstavujú cenný zdroj pre cementársky priemysel.

 • Cieľ opätovného použitia a obnovy pre vozidlá s ukončenou životnosťou stanovený európskou smernicou 2000/53.