REZERVÁCIA YARIS GRMN

Podmienky pre zákazníkov (ďalej len „Podmienky“)

Toyota uvedie v Európskom hospodárskom priestore (ďalej aj len „EHP“) na trhu špeciálnu edíciu svojho modelu YARIS, a to YARIS GRMN. V EHP bude táto špeciálna edícia motorového vozidla uvedená na trhu len vo veľmi obmedzenom množstve. Obmedzené množstvo vozidla YARIS GRMN bude sprístupnené na predaj od 27. júla. Viac informácii o tejto limitovanej edícii a jeho cene môžete obdržať u autorizovaných predajcov značky TOYOTA. Kúpne ceny uvedené na tejto webovej stránke pre vozidlá YARIS GRMN sú odporúčané kúpne ceny. Tieto kúpne ceny sa môžu líšiť v závislosti od predajných podmienok ponúkaných u autorizovaného predajcu značky TOYOTA u ktorého vykonáte objednávku.
Medzičasom, aby bolo možné riadiť objednávací a výrobný proces tohto limitovaného množstva vozidla YARIS GRMN, bude zostavený rezervačný zoznam za účelom registrácie každého záujemcu o objednávku vozidla YARISU GRMN a za účelom stanovenia správneho prehľadu zamýšľanej úrovne predaja (ďalej len „Rezervačný zoznam“).
V súlade s podmienkami uvedenými nižšie, ako aj na základe Vašej výslovnej akceptácie nižšie, máte možnosť potvrdiť svoj záujem o objednanie vozidla YARIS GRMN a zaradiť sa tak do Rezervačného zoznamu pre vozidlá YARIS GRMN, ktoré budú k dispozícii v EHP (ďalej len „Rezervácia“).
Na účely týchto podmienok – „my“, „naše“ alebo „nami“ znamenajú Toyota Central Europe-Slovakia s.r.o.

Podmienky:
 1. Na jednu osobu bude akceptovaná len jedna Rezervácia.

 2. Rezervácia je povinným postupom ktorý musíte absolvovať aby ste boli schopný objednať motorové vozidlo YARIS GRMN. V dôsledku uvedeného, žiadna objednávka na vozidlo YARIS GRMN nebude akceptovaná pokiaľ v prvom rade nevykonávate Rezerváciu a neuhradíte v plnej výške rezervačný poplatok podľa bodu 3. týchto Podmienok. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že Rezervácia podľa týchto Podmienok je záväznou rezervačnou zmluvou medzi Vami a Toyota Central Europe-Slovakia s.r.o., podmienky ktorej a práva a povinnosti z nej vyplývajúce pre zmluvné strany sú definované v týchto Podmienkach.

  Vykonať Rezerváciu podľa týchto Podmienok budete mať možnosť od 27. júla 2017 do (vrátane) 31. októbra 2017, alebo do zarezervovania maximálneho dostupného množstva vozidla YARIS GRMN, podľa toho čo nastane skôr. Rezervácie sa prijímajú na základe zásady „prvý prišiel prvý dostal“. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, alebo po zarezervovaní maximálneho dostupného množstvo vozidla YARIS GRMN, podľa toho čo nastane skôr, už nebude možné ďalej vykonať a akceptovať Rezerváciu. V tomto prípade budete mať možnosť byť presmerovaný na tzv. „čakaciu listinu“ podľa bodu 7. týchto Podmienok.

 3. Rezervačný poplatok:

  Aby ste boli zaradený do Rezervačného zoznamu pre vozidlo YARIS GRMN, musíte uhradiť sumu vo výške 1.000 EUR, ako rezervačný poplatok (ďalej len „Rezervačný poplatok“), a to spôsobom uvedeným v tomto bode 3.

  Úhrada Rezervačného poplatku musí byť vykonaná prostredníctvom debetnej alebo kreditnej karty cez zabezpečený portál na ktorý budete presmerovaný.

  Akékoľvek platby prostredníctvom debetnej alebo kreditnej karty budú vykonané prostredníctvom zabezpečeného portálu, a údaje Vašej platobnej karty nebudú uchované. Vykonaním Rezervácie a úhradou Rezervačného poplatku potvrdzujete, že ste oprávnený na používanie tejto platobnej metódy a akceptujete, že my a/alebo Váš vystaviteľ platobnej karty je oprávnený si zabezpečiť bezpečnostnú kontrolu ohľadne uvedeného. Vezmite prosím na vedomie, že z Rezervačného poplatku Vám nebudeme platiť žiadne úroky alebo akékoľvek kompenzácie alebo odmeny v súvislosti s Vašou Rezerváciou.

  Po obdržaní celej sumy Rezervačného poplatku:

  - budete zaradený do Rezervačného zoznamu pre vozidlo YARIS GRMN; a
  - prostredníctvom emailu obdržíte potvrdenie o skutočnosti, že ste boli zaradený do Rezervačného zoznamu.

  Vaša Rezervácia nie je prenosná ani postupiteľná.

  Rezervačný poplatok je vratný v prípadoch definovaných v bode 5. nižšie.

 4. Rozsah Rezervácie – platnosť Rezervácie – objednávka vozidla YARIS GRMN počas doby platnosti Rezervácie:

  Rezervácia Vás oprávňuje na vykonanie objednávky vozidla YARIS GRMN u autorizovaného predajcu značky TOYOTA, a to počas doby platnosti Rezervácie tak, ako je to špecifikované nižšie za podmienky, že ste uhradili Rezervačný poplatok. Inými slovami, Platba Rezervačného poplatku Vám vyhradzuje možnosť objednať si vozidlo YARIS GRMN.

  Rezervácia nepredstavuje:

  (i)   samotnú objednávku vozidla YARIS GRMN alebo zmluvu s nami a/alebo zmluvu s autorizovaným predajcom značky TOYOTA ohľadne predaja takéhoto vozidla;
  (ii)   záväzok alebo povinnosť pre nás a/alebo pre autorizovaných predajcov značky TOYOTA dodať Vám vozidlo YARIS GRMN alebo udeliť alebo akceptovať podmienky financovania súvisiace s jeho predajom; a
  (iii)  žiadnu garanciu alebo záväzok vo vzťahu k dátumu výroby alebo dodania vozidla YARIS GRMN.

  Záväzné kúpno – predajné podmienky a záruky vo vzťahu k vozidlu YARIS GRMN poskytované konkrétnym autorizovaným predajcom Vám poskytne až podpísanie objednávkového formuláru u Vami vybraného autorizovaného predajcu značky TOYOTA.

  Vaša Rezervácia zostáva v platnosti po dobu deväťdesiatich (90) dní potom ako sme obdržali Váš Rezervačný poplatok. Pokiaľ si želáte objednať vozidlo YARIS GRMN, musíte počas uvedenej doby platnosti Rezervácie podpísať objednávkový formulár s niektorým z Autorizovaných predajcov značky TOYOTA. Uplynutím tejto doby platnosti Vašej Rezervácie, Rezervácia Vám automaticky vyprší, a to bez akéhokoľvek ďalšieho formálneho upozornenia alebo varovania.

  Žiadna objednávka podpísaná po vypršaní doby platnosti Rezervácie nebude akceptovaná.

 5. Vrátenie Rezervačného poplatku:

  V prípade ak nastane jedna z nasledujúcich podmienok, vzniká Vám počas doby platnosti Rezervácie uvedenej vyššie v bode 4. týchto Podmienok, nárok na vrátenie Rezervačného poplatku v plnej výške:

  (1)   podpis objednávkového formuláru uvedeného vyššie v bode 4. týchto Podmienok u Autorizovaného predajcu značky TOYOTA, a obdržanie potvrdenia od dotknutého Autorizovaného predajcu značky TOYOTA o podpise takéhoto objednávkového formuláru;
  (2)   prostredníctvom emailovej adresy yaris.grmn@toyota-europe.com ste oznámili, že si želáte stornovať Vašu Rezerváciu vozidla YARIS GRMN;

  Vo vyššie uvedených prípadoch vrátenie Rezervačného poplatku bude vykonané prostredníctvom tej istej debetnej alebo kreditnej karty ktorá bola použitá pri úhrade Rezervačného poplatku, a to najneskôr v lehote do pätnásť (15) dní od obdržania potvrdenia o objednávke alebo oznámenia o zrušení Rezervácie podľa vyššie uvedeného.

 6. V prípade ak ste nevykonali žiadny z vyššie uvedených krokov počas doby platnosti Rezervácie, Rezervačný poplatok Vám bude vrátený prostredníctvom tej istej debetnej alebo kreditnej karty ktorá bola použitá pri úhrade Rezervačného poplatku, a to najneskôr v lehote do pätnásť (15) dní po uplynutí doby platnosti Rezervácie.

 7. Čakacia listina:

  Po 31. októbri 2017, alebo akonáhle bude zarezervované maximálne dostupné množstvo vozidla YARIS GRMN, podľa toho čo nastane skôr, rezervačný systém bude zablokovaný a Vy budete mať možnosť zaregistrovať sa na „čakaciu listinu“. V prípade ak sa dodatočné množstvo vozidla YARIS GRMN stane dostupným, rezervačný systém bude opätovne obnovený. V prípade obnovenia rezervačného systému pokiaľ budete registrovaný na „čakacej listine“ dostanete upozornenie, aby ste v prípade Vášho záujmu mohli vykonať Rezerváciu. Pre vylúčenie všetkých pochybností, v prípade akékoľvek opätovného obnovenia rezervačného systému, následné Rezervácie podliehajú týmto Podmienkam.
Vaše nastavenie súborov cookie

Naše webové stránky používajú súbory cookie, aby sme vám mohli poskytovať lepšie služby. Pokiaľ voči tomu nemáte námietky, pokračujte v používaní týchto webových stránok ako obvykle; v opačnom prípade sa tu môžete informovať o tom, ako zmeniť nastavenie súborov cookie.

Potvrďte svoju voľbu označením zaškrtávacieho políčka v prípade, že súhlasíte; pokiaľ nesúhlasíte, zaškrtnutie zrušte:

OK