Cestné asistenčné služby Toyota Eurocare

K novému vozidlu Toyota poskytujeme na 36 mesiacov bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare

TOYOTA vám k novému vozidlu poskytuje bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare. Asistenčné služby Toyota Eurocare platia 36 mesiacov od dátumu počiatku záruky vozidla, a to bez obmedzenia počtu ubehnutých kilometrov.

Telefonické kontakty na asistenčnú službu

Služby Toyota Eurocare sú poskytované spoločnosťou Europ Assistance. Cestná asistenčná služba Toyota vám vychádza poskytnúť pomoc zadarmo 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Ak sa nachádzate v SR v zahraničí
TOYOTA EUROCARE 0800 162 626 +420 221 586 626
Službu Toyota Eurocare kontaktujte v prípade:
 • poruchy
 • nehody
 • problému s palivom
 • vybitia batérie
 • defektu pneumatiky
 • straty kľúčov či uzamknutia kľúčov vo vozidle
 • krádeže vozidla
 • akýchkoľvek ďalších problémov s vaším vozidlom
Cestnú asistenciu Toyota Eurocare môžete využiť v nasledujúcich krajinách:

Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Cyprus, Čierna Hora, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Korzika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko (európska časť), Ukrajina, Veľká Británia, Vatikán.

Mobilná aplikácia Toyota Eurocare

Aplikácia pre chytré telefóny zjednodušuje proces kontaktovanie asistenčnej centrály Europe Assistance v prípade uvedených problémov s vaším vozidlom. Aplikáciu môžete využiť ako na kontaktovanie centrály, tak k presnému určeniu polohy vášho nepojazdného vozidla.

Definícia pojmov a podmienok

A. Rozsah nároku na asistenčné služby Toyota Eurocare:
Nárok na čerpanie služieb bezplatnej asistencie vzniká len za predpokladu kontaktovania centrály Toyota Eurocare bezprostredne po vzniku incidentov popísaných nižšie. Predovšetkým sa tým rozumie, že skôr než klient začne akokoľvek riešiť udalosť na svojom vozidle, musí kontaktovať linku Toyota Eurocare za účelom schválenia / vyhľadania dodávateľa technickej pomoci či služieb.

Nárok na asistenčné služby majú vodič vozidla a osoby prepravované vo vozidle v dobe vzniku udalosti (v súlade s platnými predpismi a v súlade s technickým preukazom vozidla). Služby sa nevzťahujú na osoby prepravované vo vozidle za úplatu a na stopárov.

B. Bezplatná asistenčná služba Toyota Eurocare je poskytovaná v prípade týchto incidentov:
 • Porucha – poruchou sa rozumie mechanická, elektrická alebo elektronická porucha, v ktorej dôsledku je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku.
 • Nehoda - udalosť, pri ktorej dôjde vplyvom nárazu k mechanickému poškodeniu vozidla z vonkajšku a v dôsledku ktorej je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.
 • Problémy s palivom
  1. problémy spôsobené natankovaním nesprávneho alebo nekvalitného paliva
  2. problémy spôsobené zamrznutím paliva
  3. problémy spôsobené nedostatkom paliva v nádrži – asistenčná služba zariadi dovoz paliva na miesto, kde bolo vozidlo vodičom odstavené. Cena dovezeného paliva bude uhradená klientom/užívateľom vozidla.
 • Vybitie batérie - asistenčná služba zariadi príjazd asistenčného vozidla, ktoré vykoná štart vozidla cez štartovacie káble alebo v prípade nutnosti odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota.
 • Defekt pneumatiky – asistenčná služba zariadi príjazd asistenčného vozidla. Technik vykoná výmenu pneumatiky za rezervu. V prípade, že klient nemá rezervu alebo defekt sa nedá opraviť opravnou sadou, bude vozidlo odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Opravu pneumatiky v servise a cenu novej pneumatiky (ak je nutné ju vymeniť) hradí klient/používateľ vozidla.
 • Strata kľúčov či uzamknutie kľúčov vo vozidle - asistenčná služba zariadi príjazd asistenčného vozidla a vyškolený technik vykoná odomknutie vozidla. Cenu dielov týmto zákrokom poškodených alebo cenu dovezených náhradných kľúčov hradí klient/užívateľ vozidla. V prípade nemožnosti otvoriť vozidlo na mieste zaistí asistenčná centrála odtiahnutie vozidla do autorizovaného servisu Toyota, kde dôjde k otvoreniu vozidla autorizovaným technikom. Náklady za prácu v servise a náhradné diely hradí klient/užívateľ vozidla.

Asistenčnú službu Toyota Eurocare môžete kontaktovať aj v prípade ďalších problémov s vaším vozidlom, ktoré nie sú kryté týmto programom Toyota Eurocare (napríklad poškodenie v dôsledku vandalizmu, krádež vozidla v rámci domovskej krajiny). Aj v týchto situáciách vám skúsení operátori vždy poradia a odporučia ten najvhodnejší postup riešenia vašej situácie.

C. Definícia miesta bydliska klienta/užívateľa vozidla
Ak je vozidlo registrované na fyzickú osobu, potom je za bydlisko považovaná adresa trvalého bydliska klienta/vodiča vozidla v dobe incidentu. Ak bude majiteľ vozidla spolujazdcom vo vozidle, tak sa asistencia primárne vzťahuje na jeho osobu a za bydlisko je potom brané trvalé bydlisko majiteľa vozidla ako spolujazdca.

Ak je vozidlo registrované na právnickú osobu (firemné vozidlo), potom je za bydlisko považované sídlo spoločnosti uvedené v technickom preukaze.

Prehľad služieb


Typ služby V mieste bydliska Nad 50 km V zahraničí
Cestná asistencia
Odťahová služba
Správy a poradenstvo
Náhradná doprava – pokračovanie v jazde
Hotel
Náhradné vozidlo
Vyzdvihnutie opraveného vozidla
Odtiahnutie vozidla do autorizovaného servisu v SR podľa voľby klienta

Náhradný vodič

Repatriácia vozidla

Dodanie náhradných dielov

Služby poskytované v mieste bydliska

Cestná asistencia
V prípade poruchy alebo v prípade nehody, ktorá by vašu Toyotu učinila nepojazdnou, vám služba Toyota Eurocare bezplatne poskytne okamžitý zásah profesionálnej cestnej služby, ktorá zaistí odstránenie menšej poruchy opraviteľnej priamo na mieste.

Odťahová služba
V prípade, že by bol pokus o uvedenie vozidla späť do pojazdného stavu neúspešný alebo sa ukázal byť nepraktickým, zaistí Toyota Eurocare odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Toyota. Ak vyvstane nutnosť uschovania vozidla do doby, než bude otvorený príslušný najbližší autorizovaný servis, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí úschovu tohto vozidla až do výšky 75 €.

Asistenčná služba tiež zaistí prepravu akéhokoľvek prívesu alebo karavanu (so štandardným 50 mm závesným spojovacím zariadením) pripojeného k vozidlu do toho istého autorizovaného servisu Toyota. V prípade odtiahnutia vozidla s hybridným pohonom musí byť odtiahnutie vykonané na hydraulickej plošine. Za účelom otvorenia zákazky pred zahájením opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí a zaplatí vhodnú dopravu (taxi, vlak) jednej osoby do daného servisu 1× tam a späť. Maximálny finančný limit na túto službu je 40 EUR.

Správy a poradenstvo
V prípade akéhokoľvek technického problému spojeného s užívaním vozidla, vykradnutím vozidla, stratou alebo odcudzením kreditných kariet alebo chorobou je k dispozícii Toyota Eurocare a jej poradenský tím, ktorý vám poradí alebo odovzdá správy vami určeným osobám. Môže sa stať, že nebudeme môcť pokryť náklady spojené s daným problémom, ale s istotou vám pomôžeme nájsť riešenie.

Služby poskytované ďalej než 50 km od miesta bydliska

Ak porucha nastane ďalej než 50 km od miesta bydliska, a ak sa nedá opraviť vaše vozidlo v ten istý deň, môžete čerpať nižšie uvedené služby. Služby Hotel, Náhradné vozidlo a Náhradná doprava sa nedajú vzájomne kombinovať. Službu Vyzdvihnutie opraveného vozidla sa nedá kombinovať so službou Hotel.

Náhradná doprava – pokračovanie v jazde
Toyota Eurocare zaistí aj uhradí dopravu pre vás aj spolucestujúcich vlakom prvou triedou pre umožnenie pokračovania vašej cesty do cieľového miesta, alebo spiatočnú cestu pre umožnenie návratu do miesta bydliska (do krajiny registrácie vozidla). V prípade, že by doba cesty vlakom presiahla 6 hodín, bude zaistená letecká doprava v ekonomickej triede. Toyota Eurocare zaistí zároveň súvisiaci transport na stanicu či letisko.

Hotel
Ak si prajete zostať v mieste opravy vozidla, Toyota Eurocare zaistí ubytovanie a platbu v hoteli pre vodiča a spolucestujúcich, a to najdlhšie na 4 noci a v najvyššej cene 127 € na osobu a noc. Stravu a ďalšie útraty hradia cestujúci sami. V prípade potreby zaistí Toyota Eurocare aj transport posádky do tohto hotelu.

Náhradné vozidlo
Ak si prajete použiť náhradné vozidlo po dobu trvania opravy, Toyota Eurocare vám zaistí buď pristavenie náhradného vozidla rovnakej kategórie, alebo zorganizuje transport do požičovne. Maximálna doba zapožičania sú 3 pracovné dni. V prípade, že oprava nebude dokončená počas 3 pracovných dní, je možné tento limit rozšíriť až o 2 bezprostredne nadväzujúce/predchádzajúce dni pracovného pokoja (víkend, štátny sviatok), pričom celková doba zapožičania nesmie presiahnuť dobu opravy vozidla v servise.

O náhradné vozidlo môžete požiadať aj následne po vykonaní odtiahnutia, ak zistíte, že náhradné vozidlo po dobu opravy budete skutočne potrebovať. Nárok na náhradné vozidlo rovnako ako aj nárok na iné služby zaniká, ak je vozidlo pojazdné a dôjdete s ním do servisu bez toho, aby ste predtým kontaktovali linku Toyota Eurocare.

Aj keď je vždy vyvinuté maximálne úsilie na zaistenie zodpovedajúceho náhradného vozidla, nemôže byť prevzatá zodpovednosť za akékoľvek problémy vzniknuté s týmto zapožičaním a so spoločnosťou, ktorá zapožičanie zaisťuje. V prípade, že by vznikli náklady na odstavenie náhradného vozidla mimo sídlo požičiavateľa, hradí tieto vodič sám rovnako ako ďalšie náklady spojené s prevádzkou zapožičaného vozidla.

Vyzdvihnutie opraveného vozidla z miesta opravy
Ak budete preberať vozidlo z autorizovaného servisu Toyota, nachádzajúceho sa vo vzdialenosti väčšej než 50 km od vášho bydliska, Toyota Eurocare zariadi a zaplatí na vašu žiadosť cestu vlakom prvou triedou pre jednu osobu do miesta, kde bolo vozidlo opravené. V prípade, že by sa doba potrebná na cestu povrchovou dopravou odhadovala na 6 a viac hodín, bude vám ako alternatíva ponúknutá letenka ekonomickou triedou.

Odtiahnutie vozidla do autorizovaného servisu podľa voľby klienta v rámci Slovenskej republiky
Ak by predpokladaná doba opravy vášho vozidla v autorizovanom servise Toyota na území Slovenskej republiky trvala dlhšie ako 24 hodín, je možné požiadať asistenčnú službu Toyota Eurocare o odtiahnutie vášho vozidla do vášho domovského servisu (servis, ktorý je najbližšie k vášmu bydlisku). Pri využití tejto služby strácate nárok na akékoľvek ďalšie služby popísané vyššie. O túto službu je teda potrebné zažiadať skôr, než začnete čerpať iné služby ako je Hotel, Náhradné vozidlo a Náhradná doprava.

Služby poskytované v zahraničíNáhradný vodič
V prípade, že by všetky osoby oprávnené a spôsobilé na riadenie daného vozidla náhle onemocneli či zaznamenali zdravotné problémy a v ceste by nebolo možné ďalej pokračovať, zaistí Toyota Eurocare, po potvrdení vyslaným lekárskym zástupcom, na vlastné náklady službu náhradného vodiča. Tento vodič následne zaistí cestu do miesta zákazníkovho trvalého bydliska alebo pokračovanie v pôvodnej ceste v danej oblasti. Všetky pridružené náklady s výnimkou odmeny pre náhradného vodiča nesie zákazník.

Repatriácia vozidla
V prípade, že je nemožné vozidlo opraviť do piatich (5) pracovných dní alebo ak je vozidlo nájdené po krádeži do tridsiatich (30) pracovných dní od nahlásenia polícii, má zákazník možnosť požiadať službu Toyota Eurocare o zaistenie odtiahnutia vozidla do domovského servisu. Služba môže byť poskytnutá len po schválení technickým špecialistom Toyota Eurocare, ktorý tiež určí aktuálnu zostatkovú cenu vozidla – aby služba mohla byť poskytnutá, nesmú náklady na odtiahnutie prevýšiť zistenú zostatkovú cenu.

Dodanie náhradných dielov
Ak nemôže byť vozidlo opravené z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov v danej oblasti, Toyota Eurocare zaistí a pošle tieto náhradné diely do autorizovaného servisu Toyota, ktorý vykonáva opravu tohto vozidla. V prípade, že sa nejedná o diely uvedené v podmienkach záručnej zmluvy s výrobcom tohto vozidla, je cena týchto dielov hradená zákazníkom.

Zistite viac

Môžete to byť vy Môžete to byť vy Budúcnosť produktov na zaistenie mobility Rad Toyota GR Rad Toyota GR Séria Toyota GR je rad čistých športových automobilov. Rad Toyota GR Sport Rad Toyota GR Sport Objavte radosť z jazdy na modeloch GR SPORT. Nový Yaris Cross Nový Yaris Cross Úplne nový Yaris Cross sa vyfarbil GR 86, príbeh pokračuje GR 86, príbeh pokračuje Víta vás tretí model GR Toyota Hilux Toyota Hilux Nové ceny krytov nákladnej plochy Hranicou je obloha. Toyota na svetovom šampionáte rely Hranicou je obloha. Toyota na svetovom šampionáte rely Vyzbrojený ďalšími skúsenosťami, silnejším a rýchlejším Yarisom WRC a tromi odhodlanými posádkami – tím TOYOTA GAZOO Racing bojuje na Svetovom šampionáte rely 2018 a posúva hranice vyššie. Toyota Protect Toyota Protect Výstavný lesk trvá a trvá… A vášmu vozidlu poskytne plných 5 rokov ochrany. Apple CarPlay™ a Android Auto™ Apple CarPlay™ a Android Auto™ Riešenia, ktoré zjednodušia každú cestu Objavujte novú Toyotu Mirai Objavujte novú Toyotu Mirai Nový dizajn značky Toyota Nový dizajn značky Toyota Toyota predstavuje nový dizajn značky Nový model GR Yaris Nový model GR Yaris Zoznámte sa s novým modelom Toyota GR Yaris